Vedtægter

 1. Foreningen og dens opgaver.
  Foreningens navn er bordtennisklubben ”Tateni”, og er stiftet den 18. april 1958. Foreningen har til opgave at samle op oplære unge kvinder og mænd i bordtennisspillet, og gennem medlemskab af Dansk Bord-Tennis Union (DBTU) og andre sammenslutninger at del-tage i såvel hold- som enkeltmandsturneringer arrangeret af disse. I øvrigt er foreningens højeste formål at udvikle en god sportsånd og et godt kammeratskab.
 2. Medlemskab og forpligtelser.
  Optagelse i foreningen sker ved personlig anmodning, og mindst 2/3 af bestyrelsen skal stemme derfor. Ethvert medlem forpligter sig til at overholde foreningens love og reglementer, og følge alle de af lederne givne anvisninger. Bestyrelsen er berettiget til at udelukke et medlem af foreningen for et kortere eller længere tidsrum, når dette medlem gør sig skyldig i groft brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for hæderligt eller sømmeligt. Vedkommende har dog ret til at kræve sagen forelagt ved førstkommende generalforsamling, hvortil han eller hun skal have adgang. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Al kontingent betales halvårligt, således at 1. rate forfalder til betaling pr. 1/10 og 2. rate pr. 1/2.
 3. Foreningens ledelse.
  Foreningens opgaver og interesser varetages af:A: Generalforsamlingen.
  B: Bestyrelsen.
  C: Udvalg.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt efter sæsonafslutning senest 1/6 og bekendtgøres med mindst 8 dages varsel. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.

  Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra:
  Formand.
  Udvalg.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af:
  Bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsessuppleanter
  Udvalg
  Revisorer
  Revisorsuppleant
  6. Eventuelt.

  Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog gælder til lovændringer, nye love samt eksklusion af medlemmer, at der skal afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt blot eet medlem forlanger dette. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og i øvrigt ikke er i kontingentrestance.

  Bestyrelsen består af 5 medlemmer nemlig:
  Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

  Hele bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer, hvem der besætter poster.

  Valgene til bestyrelsen sker for en periode af 2 år. Formanden + 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.

  Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

  Bestyrelsen kan i løbet af året nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af bestemte opgaver under bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen såvel udad- som indadtil. Den udfører generalforsamlingens beslutninger og for-valter foreningens midler. Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer holdes skadesløs for alle rimelige udgifter, der påføres disse i udøvelsen af deres arbejde.

  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær på begæring af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer indsender begæring derom (med bilagt dagsorden) til bestyrelsen, og skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest 14 dage efter begæringens indsendelse.

 4. Regnskabet.
  Foreningens til enhver tid løbende regnskab varetages af kas-sereren, der sørger for incasso af kontingenter og udbetalinger, hvad der måtte anvises af bestyrelsen. Det påhviler kassereren at føre et specificeret regnskab over foreningens drift og fremlægge dette, revideret af foreningens revisorer, på den årlige generalforsamling. Regnskabet går fra primo april til ultimo marts.
 5. Ansvar.
  Ingen i foreningens bestyrelse, udvalg eller øvrige medlemmer kan gøres ansvarlige for skader eller uheld, der ikke på forhånd har kunnet forudses. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den for-eningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke for-eningens bestyrelse, udvalg eller øvrige medlemmer nogen per-sonlig hæftelse, ligesom ingen af ovennævnte kan kautionere for foreningens forpligtigelser.
 6. Ophør.
  Foreningen kan ikke opløses, såfremt 1/5 af medlemmerne stemmer derimod. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue og materialer SIFA. Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1958 med ændringer ved efterfølgende generalforsamlinger.