Referat fra generalforsamlingen 2015

Generalforsamling i Tateni 30. maj 2015

Tilstede: Lars, Carsten, Anders, Steen, Tyson, Rasmus, Steffen, Simon, Lasse, Hardy, Henrik.
Generalforsamlingen blev indledt med at direktøren (Henrik) blev valgt som dirigent for forsamlingen.

Herefter fremlagde Lars bestyrelsens beretning fra sæsonen. Der blev lagt vægt på en positiv udvikling i seniorafdelingen, mens man havde set betydelig tilbagegang i antallet af nybegyndere. Der blev ligeledes beskrevet, hvad man agter at gøre for at forbedre situationen til den kommende sæson. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Læs beretningen her: Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-15

Regnskabet blev præsenteret og gennemgået. Resultatet er ,at vi i år har et fornuftigt overskud (ca. 30.000), både som følge af nogle ekstra indtægter fra fonde, men også besparelser på udgifterne. Det forventes dog, at der i næste sæson kommer øgede udgifte, samt indtægter som ikke kan indhentes, således at der i næste sæson vil være en negativ balance på 17.000 i forhold til dette års regnskab. Regnskabet blev godkendt

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen, om at hæve kontingentet til 100 kr/md for ungdom og 140 kr/md i næste sæson, for at kompensere for de øgede udgifter der vil være til bl.a. bolde i næste sæson. Forslaget blev godkendt.

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer: Carsten, Anders modtog genvalg. Steen valgte ikke at genopstille. De to suppleanter Jakub og Dennis genopstillede ikke. Som nyt bestyrelesmedlem blev Lasse Randa valgt ind. Som suppleanter blev Simon Thomsen og Rasmus Rise valgt ind. Alle tre tilhører klubbens gruppe af ungdomstrænere.

De to revisorsuppleante Ole og Tom modtog genvalg
Eventuelt:

Lars ønskede forslag til, om der var noget som der var ønsker om at der skulle bruges penge til i næste sæson. Især blev det diskuteret, at turen for ungdom til Askim Cup havde været en positiv oplevelse, som man ønsker at have flere af. Dertil blev det også diskuteret at man kunne have en stor tur for seniorerne.

Referant: Steffen

Ingen Svar til "Referat fra generalforsamlingen 2015"