Referat generalforsamlingen 2016

Kristoffer Madsbøll blev indledningsvis valgt som dirigent for generalforsamling, og han erklærede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt i henhold til klubbens vedtægter.

Henrik gav herefter ordet til Lars Thomsen, som fremlagde bestyrelsens beretning for sæsonen. Billedet fra den foregående sæson forsatte i denne sæson, hvor der stadig er stor aktivitet i seniorafdeling, mens det stadig halter i ungdomsafdelingen. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Bestyrelsens beretning for sæsonen 2015-16

Klubbens kasserer Anders Pedersen, fremlagde årets regnskabet blev præsenteret og gennemgået. Regnskabet blev godkendt

 

Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer: Steffen Pedersen og Lars Thomsen modtog genvalg. Lasse Randa ønske at træde ud af bestyrelsen udenfor tur. Ramus Rise blev valgt til at overtage Lasse´s plads i bestyrelsen. De to suppleanter Simon Thomsen og Rasmus Rise blev erstattet af Kristoffer Madsbøll og Anders M. Christensen.

De to revisorsuppleanter Ole og Tom modtog genvalg

Eventuelt:

Lars ønskede forslag til, om der var noget som der var ønsker om at der skulle bruges penge til i næste sæson. Der blev anført et ønske fra Steffen Pedersen, om at få ny inspiration fra en træner ”udefra”. Kristoffer Madsbøll fremsatte forslag om klubtur til stævner. Han blev uformelt tildelt titlen som tovholder på at arrangere klubtur til 2 stævner i sæsonens løb.

 

 

 

 

Ingen Svar til "Referat generalforsamlingen 2016"